کارگر باربری

ضمانت بار

باربریهای زیادی هستند که ادعا میکنن کارگران باربری ورزیده ایی دارند ولی خب درست نیست.کارگر باربری علارغم ورزیدگی باید مجرب و دانا باشد طوریکه تمام دقتش روی ضربه نخوردن وسایل باشه چه موقع بار زدن و چه موقع تخلیه.یکی از هنرهای کارگران ما ، تضمین بارگیری و تخلیه هست که به هیچ وجه به هیچ یک از وسایل و اثاثیه شما ضربه ایی وارد نشود